Projectgegevens

Programma
Ouderenzorg

Portefeuillehouder
Paulien van Hessen

Projectleider
Mathilde Dijk
06 - 438 468 35
m.dijk@elaa.nl 

Penvoerder
Elaa [elaa.nl

Status
lopend

Looptijd
2016 - 2021

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Een aantal huisartsen in Amsterdam waren hier al mee gestart tijdens het Nationaal Programma Ouderen (NPO 2008-2016) van ZonMw. Het NPO is gestopt en overgegaan in het landelijk consortium BeterOud. Op stedelijk niveau werkt de AHa de komende jaren hard aan de verbetering van integrale ouderenzorg waarbij de praktijkondersteuner ouderen (POH-O) een spilfunctie vervult. Hier is ook structureel financiering voor vanuit Zilveren Kruis. De AHa en Elaa hebben ervoor gekozen om voor de uitrol van het programma de herkenbare titel ‘Beter Oud in Amsterdam’ te behouden.
 

Handreiking 'Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen' 

Deze handreiking heeft als doel om Amsterdamse huisartsenvoorzieningen een globaal beeld te geven van wat erbij komt kijken wanneer men aan de slag gaat met het opzetten van gestructureerde en integrale ouderenzorg. De handreiking beschrijft in zeven stappen WAT gestructureerde en integrale zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen betekent, WAAROM deze belangrijk zijn en geeft tips en suggesties HOE deze zorg kan worden geboden. 

Download hier de handreiking

 

Praktijkondersteuner Ouderen

  • Functieomschrijving Praktijkondersteuner Ouderenzorg in een huisartsenpraktijk Amsterdam e.o. [download
  • Verkorte scholing parktijkondersteuner ouderen [link

 

Registratie Afspraken Ouderenzorg

voor goede overdracht van huisartsen via LSP naar de HAP

Voor een goede overdracht waarbij essentiële informatie zichtbaar is via LSP op de HAP, zoals behandelwensen en contactpersonen, graag deze afspraken voor registratie in het HIS en ICPC-codes hanteren. Dit is in de praktijk getoetst en werkt voor: OmniHIS, MicroHIS, TetraHIS, Promedico en Medicom.

Dit is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende huisartsen van de zorggroepen (voor de praktijktoets), en de projectgroep en stuurgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa).

Het document 'Registratie Afspraken Ouderenzorg' is 21 april 2020 vastgesteld en wordt beheerd door Sabina Mak, adviseur bij Elaa. Opmerkingen over dit document graag mailen naar: s.mak@elaa.nl 
  

Handreiking voor huisartsen: Wet zorg en dwang

Samenwerken aan goede zorg voor thuiswonende mensen met dementie

Per 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ. De Wzd behandelt de gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie (of met een verstandelijke beperking). De Wzd geldt overal, niet alleen intramuraal, maar dus óók in de thuissituatie. 

Download hier de handreiking